AP|Grupa Reklamowa słodycze i gadżety reklamowe, słodkie upominki i zestawy prezentowe, czekoladki reklamowe

INFORMACJE DLA PARNTERÓW HANDLOWYCH

WARUNKI WSPÓŁPRACY - Artystik Poland Group Sp. z o.o.


Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej:
Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.
1. Pomoc on-line
Wszelkie zapytania dotyczące warunków współpracy prosimy przesyłać bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta: biuro@apgrupa.pl
2. Zapytanie ofertowe
2.1. Pierwszym krokiem współpracy jest zapytanie ofertowe, które można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (preferowana metoda komunikacji), faksu, telefonu lub skontaktować się z nami osobiście.
2.2. Artykuł promocyjny dobieramy na podstawie:
- oczekiwań Klienta i odbiorców,
- rodzaju/grupy słodyczy reklamowych,
- grupy docelowej lub tematu powiązanego ze zdarzeniem,
- budżetu,
2.3. W celu przygotowania konkretnej oferty zapytanie powinno zawierać:
- ilość artykułów (podstawowy parametr wyceny)
- logotyp - w postaci wektorowej (ilość kolorów i niekiedy wielkość logotypu decyduje o cenie zdobienia)
- termin wykonania
2.4. W zapytaniach proszę podawać Imię i Nazwisko, nazwę firmy, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail. Ze względu na charakter naszej działalności nie udzielmy informacji anonimowo.
3. Oferta cenowa
3.1. Firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. sprzedaje towar Zamawiającemu po cenach wg aktualnego cennika. Wszystkie ceny wyrażone są dla jednostki miary (szt., kg) w PLN. Podatek Vat w wysokości 23% zostaje doliczony w momencie wystawienia faktury.
3.2. Firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.
3.3. Oferty cenowe składane przez firmę Artystik Poland Group Sp. z o. o. ważne są przez 14 dni od dnia ich sporządzenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.
4. Zamówienia
4.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (fax, list polecony, osobiste przekazanie zamówienia oraz e-mail) z podaniem asortymentu, ilości towaru, NIP-u, dokładnej nazwy, adresu, numerów telefonów i faksu oraz nazwisk osób zajmujących się danym zleceniem ze strony Zamawiającego. Ponadto zamówienia powinny być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych. Podpisanie formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Artystik Poland Group Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. Zamówienia telefoniczne nie są honorowane.
4.2. Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru.
4.3 Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez firmę Artystik Poland Group Sp. z o. o. w terminie trzech dni od dnia jego otrzymania. Jednocześnie w potwierdzeniu firma Artystik Poland Group Sp. z o. o. wskaże termin odbioru zamówionego towaru. Potwierdzenie odbywać się będzie drogą faksową na numer wskazany w zamówieniu lub e-mailem.
4.4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w "Warunkach współpracy Artystik Poland Group Sp. z o.o. ".
4.5 Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.
5. Warunki Płatności
5.1. Wszelkich płatności należy dokonywać na konto Artystik Poland Group Sp. z o.o. w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze.
5.2. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia brutto. O ile nie ustalono inaczej.
5.3. W obu przypadkach po otrzymaniu zamówienia od Odbiorcy, firma Artystik Poland Group Sp. z o. o. wystawia fakturę proforma i przesyła ją faxem lub mailem do Zamawiającego. Zamawiający wpłaca pieniądze na konto Artystik Poland Group Sp. z o.o. i przesyła faxem potwierdzenie wpłaty. Podstawą do rozpoczęcia realizacji zlecenia jest stwierdzenie wpłynięcia pieniędzy na konto firmy Artystik Poland Group Sp. z o.o.
5.4. Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa całkowite koszty druku, koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar. O ile nie ustalono inaczej.
5.5. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez firmę Artystik Poland Group Sp. z o.o. przy realizacji tego zamówienia.
5.6. W przypadku przekroczenia terminu płatności firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. ma prawo naliczania odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.
5.7. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
5.8. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Artystik Poland Group Sp. z o. o., do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
5.9. W przypadku niezapłacenia faktury przez 14 dni po terminie płatności zostaną do niej doliczone koszty wpisania do Krajowego Rejstru Dłużników w kwocie 150zł netto oraz kosztów windykacyjnych w wysokości 20% wartości faktury jednak nie mniej niż 200zl netto.
6. Towar i zdobienie
6.1. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru.
6.2. Ze względu na specyfikę towaru oraz produkcję ręczna słodyczy, mogą wystąpić nieznaczne przesunięcia etykiet na słodyczach.
6.3 Firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.
6.4. Logo firmy, treść nadruku lub materiały potrzebne do przygotowania projektu graficznego należy przekazać firmie Artystik Poland Group Sp. z o. o. na nośniku magnetycznym lub e-mailem w jednym z następujących programów: Corel Draw (rozszerzenie *.cdr) w wersji do 9.0 lub Adobe Ilustrator (rozszerzenie *. ai, *.eps) w wersji do 9.0; w przypadku zdjęć - format Adobe Photoschop (*.psd,*.tif, *.eps) w żądanej wielkości o rozdzielczości 300 dpi, CMYK.
6.5. W przypadku przesyłania plików pocztą elektroniczną, prosimy o dołączanie do każdego wzoru zawierającego grafikę wektorową drugiego pliku zawierającego tę samą grafikę zapisaną jako bitmapę w programie Adobe Photoshop w niskiej, ekranowej rozdzielczości 72 dpi. Plik ten posłuży jako podgląd pozwalający upewnić się, że grafika wektorowa nie uległa uszkodzeniu w czasie transmisji.
6.6. W przypadku zamówień ekspresowych (poniżej 14dni roboczych), zastrzegamy sobie prawo do wyboru techniki druku pozwalającej wywiązać się z zamówienia bez powiadamiania do tym zamawiającego.
7. Opakowanie
Firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów w przypadku zastosowania innego opakowania niż standardowe. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona na fakturze.
8. Dostawa
8.1. Termin dostawy zamówionych towarów ustalony z firmą Artystik Poland Group Sp. z o.o. jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.
8.2. Odbiór zamówionego towaru następuje za pośrednictwem firm wysyłkowych.
8.3. Artystik Poland Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie z winy spedytora (prosimy o weryfikację zawartości przesyłki w obecności kuriera). Reklamacje co do zawartości ilościowej przesyłki przyjmowane są pisemnie w terminie 3 dni od momentu otrzymania towaru. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia przesyłki za dopłatą.
8.4. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn niezależnych od firmy Artystik Poland Group Sp. z o.o., Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.
8.5. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, chyba że umowa stanowi inaczej.
8.6. Firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących firmie Artystik Poland Group Sp. z o.o.
8.7. Termin wykonania standardowego zlecenia 14 dni roboczych, w przypadku bardziej złożonych zamówień zostanie ustalony indywidualnie.
8.8. W okresie letnim zalecamy wysyłkę z zaznaczeniem na godziny poranne ponieważ część słodyczy może ulec niekształcenia od ciepła za co nie bierzemy odpowiedzialności.
9. Prawa autorskie oraz formy, klisze, sita, matryce i inne niezbędne narzędzia wymagane do produkcji słodyczy reklamowych zwane wspólnie narzędziami produkcyjnymi.
9.1. Narzędzia produkcyjne pozostają własnością firmy Artystik Poland Group Sp. z o. o. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy Zamawiający częściowo pokryje koszty związane z ich wytworzeniem.
9.2 Artystik Poland Group Sp. z o.o. zastrzega prawa autorskie i prawa własności wszystkich ilustracji, rysunków, obliczeń, narzędzi, próbek, projektów graficznych, opakowań oraz form.
9.3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę Artystik Poland Group Sp. z o.o. reklamowe produktów w materiałach reklamowych, stronie www.apgrupa.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy Artystik Poland Group Sp. z o.o. Firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
9.4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
10. Reklamacje
10.1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Obsługi Klienta w firmie Artystik Poland Group Sp. z o.o. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do firmy Artystik Poland Group Sp. z o.o. w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, strona reklamująca zostanie obciążona kosztami związanymi z transportem.
10.2. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
10.3. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. nie uznaje odstępstw od tej reguły.
11. Ograniczenie odpowiedzialności
11.1. Artystik Poland Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. nie ponosi winy. W szczególności firma Artystik Poland Group Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w katalogu a kolorystyką przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
11.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru lub przekazania go podmiotowi świadczącemu usługi transportowe.
11.3. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Artystik Poland Group Sp. z o.o. nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
11.4. Artystik Poland Group Sp. z o.o. nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta i opatrzony pieczęcią Artystik Poland Group Sp. z o.o. oraz datą wykonania, produkt/wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład.
12. Rozstrzyganie sporów
12.1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony obowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
12.2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Artystik Poland Group Sp. z o.o.
12.3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Postanowienia końcowe
13.1. Oferta przedstawiona na stronach internetowych ma charakter informacyjny. Dane w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem firmy Artystik Poland Group Sp. z o.o.
13.2. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu